2023ലെ കൈരളി ടിവി ഡോക്ടേ‍ഴ്സ് അവാര്‍ഡുകള്‍ വിതരണം ചെയ്തു | doctor’s award | mammootty

https://www.mvettathcts.com/2023%e0%b4%b2%e0%b5%86-%e0%b4%95%e0%b5%88%e0%b4%b0%e0%b4%b3%e0%b4%bf-%e0%b4%9f%e0%b4%bf%e0%b4%b5%e0%b4%bf-%e0%b4%a1%e0%b5%8b%e0%b4%95%e0%b5%8d%e0%b4%9f%e0%b5%87%e0%b4%b4%e0%b5%8d%e0%b4%b8/