ഇവിടെ ആ ശസ്ത്രക്രിയ കുറവാണ്. ആ അവസ്ഥ വന്നാല്‍, ‘പ്രായമായല്ലോ, ഇനിയെന്തിന്’ എന്നാണ് ചിന്ത!……

രോഗചരിത്രം പറയുമ്പോള്‍ രോഗിയോ ബന്ധുക്കളോ ചില കാര്യങ്ങള്‍ വിട്ടുപോവും. അതാണ് കഷ്ടം. ഓ, അതത്ര പ്രധാനമാണെന്ന് ഞാന്‍ വിചാരിച്ചില്ല എന്ന് പിന്നീട് പറയും.

രോഗചരിത്രം വളരെ പ്രധാനമാണ്……

Read more at: https://archives.mathrubhumi.com/health/specials/world-heart-day-2021/articles/world-heart-day-2021-dr-murali-p-vettath-shares-his-heart-surgery-experience-1.6045860