ഇവിടെ ആ ശസ്ത്രക്രിയ കുറവാണ്. ആ അവസ്ഥ വന്നാല്‍, ‘പ്രായമായല്ലോ, ഇനിയെന്തിന്’ എന്നാണ് ചിന്ത!……

രോഗചരിത്രം പറയുമ്പോള്‍ രോഗിയോ ബന്ധുക്കളോ ചില കാര്യങ്ങള്‍ വിട്ടുപോവും. അതാണ് കഷ്ടം. ഓ, അതത്ര പ്രധാനമാണെന്ന് ഞാന്‍ വിചാരിച്ചില്ല എന്ന് പിന്നീട് പറയും. രോഗചരിത്രം വളരെ പ്രധാനമാണ്…… Read more at: https://www.mathrubhumi.com/health/specials/world-heart-day-2021/articles/world-heart-day-2021-dr-murali-p-vettath-shares-his-heart-surgery-experience-1.6045860 […]

Read More…

INTERNATIONAL CENTRE OF EXCELLENCE IN BEATING HEART SURGERY

We have great pleasure in informing you regarding the developments in beating heart surgery – Off pump coronary artery bypass surgery at INTERNATIONAL CENTER OF EXCELLANCE IN OPCAB , Kozhikode, Though this cutting edge technology has a steep learning curve, in the last fourteen years we have been able to avoid conversion on to pump […]

Read More…