ഹൃദയശസ്ത്രക്രിയക്ക്‌ ഇന്ത്യൻനിർമിത സ്റ്റെബിലൈസർ; ഡോ.മുരളി പി. വെട്ടത്തിന്‌ പേറ്റന്റ്‌……

By കെ.എം.ബൈജു 14 January 2023, 10:59 AM IST…… Read more at: https://www.mathrubhumi.com/health/news/dr-murali-vettath-secured-patent-for-his-invention-of-indian-made-stabilizer-for-open-heart-surgery-1.8219944 https://www.mathrubhumi.com/health/news/dr-murali-vettath-secured-patent-for-his-invention-of-indian-made-stabilizer-for-open-heart-surgery-1.8219944 […]

Read More… from ഹൃദയശസ്ത്രക്രിയക്ക്‌ ഇന്ത്യൻനിർമിത സ്റ്റെബിലൈസർ; ഡോ.മുരളി പി. വെട്ടത്തിന്‌ പേറ്റന്റ്‌……

ഇവിടെ ആ ശസ്ത്രക്രിയ കുറവാണ്. ആ അവസ്ഥ വന്നാല്‍, ‘പ്രായമായല്ലോ, ഇനിയെന്തിന്’ എന്നാണ് ചിന്ത!……

രോഗചരിത്രം പറയുമ്പോള്‍ രോഗിയോ ബന്ധുക്കളോ ചില കാര്യങ്ങള്‍ വിട്ടുപോവും. അതാണ് കഷ്ടം. ഓ, അതത്ര പ്രധാനമാണെന്ന് ഞാന്‍ വിചാരിച്ചില്ല എന്ന് പിന്നീട് പറയും. രോഗചരിത്രം വളരെ പ്രധാനമാണ്…… Read more at: https://archives.mathrubhumi.com/health/specials/world-heart-day-2021/articles/world-heart-day-2021-dr-murali-p-vettath-shares-his-heart-surgery-experience-1.6045860     […]

Read More… from ഇവിടെ ആ ശസ്ത്രക്രിയ കുറവാണ്. ആ അവസ്ഥ വന്നാല്‍, ‘പ്രായമായല്ലോ, ഇനിയെന്തിന്’ എന്നാണ് ചിന്ത!……

5000 surgeries on beating hearts; Dr. Murali P Vettam speaks LIVE on Media One TV. തുടിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങളില്‍ 5000 ശസ്ത്രക്രിയകള്‍; ഡോ. മുരളി പി വെട്ടത്ത് സംസാരിക്കുന്നു

[…]

Read More… from 5000 surgeries on beating hearts; Dr. Murali P Vettam speaks LIVE on Media One TV. തുടിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങളില്‍ 5000 ശസ്ത്രക്രിയകള്‍; ഡോ. മുരളി പി വെട്ടത്ത് സംസാരിക്കുന്നു

Re-Engineering in OPCAB Surgery, In the text book -Special Topics in Cardiac Surgery.

Murali P. Vettath, Et Ismail, Av Kannan and Athmaja Murali (2012). Cuneyt Narin (Ed.), ISBN: 978-953-51-0148-2, InTech, Available from: http://www.intechopen.com/articles/show/title/re-engineering-in-opcab-off-pump-coronary-artery-bypass-surgery DOWNLOAD […]

Read More… from Re-Engineering in OPCAB Surgery, In the text book -Special Topics in Cardiac Surgery.

INTERNATIONAL CENTRE OF EXCELLENCE IN BEATING HEART SURGERY

We have great pleasure in informing you regarding the developments in beating heart surgery – Off pump coronary artery bypass surgery at INTERNATIONAL CENTER OF EXCELLANCE IN OPCAB , Kozhikode, Though this cutting edge technology has a steep learning curve, in the last fourteen years we have been able to avoid conversion on to pump […]

Read More… from INTERNATIONAL CENTRE OF EXCELLENCE IN BEATING HEART SURGERY