നോണ്‍-വെജ് കഴിച്ചാല്‍ ഹാര്‍ട്ട് അറ്റാക്ക് സാധ്യത കൂടുമോ? എന്താണ് വാസ്തവം?……

By പി.വി.സുരാജ്‌ 03 June 2023, 11:00 AM IST…… ഹാര്‍ട്ട് അറ്റാക്കിന്റെയും കുഴഞ്ഞുവീണ് മരിക്കുന്നവരുടെയും എണ്ണത്തില്‍ വലിയ വര്‍ധനവാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. മലയാളികളുടെ മാറിയ ജീവിതശൈലിതന്നെയാണ് ഇതിന് മുഖ…   https://grihalakshmi.mathrubhumi.com/wellness/does-non-veg-food-causes-heart-attack-myth-bust-by-dr-murali-vettath-1.8611319 https://cdn.jwplayer.com/videos/ubWGnLYZ-IS9Uo9Pw.mp4 […]

Read More… from നോണ്‍-വെജ് കഴിച്ചാല്‍ ഹാര്‍ട്ട് അറ്റാക്ക് സാധ്യത കൂടുമോ? എന്താണ് വാസ്തവം?……